کمیته برگزار کننده کمیته علمی موضوع سمپوزیوم تاریخ های مهم
 

مثنوی

 

فیه ما فیه

 

مکتوبات

 

 رساله نور

مولویت

 

نورگرایی

 

هنر و آیین در مولویت

 

مولوی رومی در تاریخ اندیشه ای

 

مسایل جهان اسلامی در دوره مولوی رومی

 

رساله نور و مسایل جهانی

 

سعید نورسی و مشروطیت

 

سعید نورسی و جمهوریت

و موضوعات دیگر....