کمیته برگزار کننده کمیته علمی موضوع سمپوزیوم تاریخ های مهم
 

 

رئیس افتخاری همایش


(طاهر آق یورک ( رئیس شهرداری کلان شهر قونیه


رئیس همایش
 

(پروفسور دکتر گوربوز آق سوی (رئیس بنیاد پژوهش های آکدمیکی


معاون رئیس همایش


(دکتر اسماعیل بنک (عضو مئسس بنیاد رساله ی آکادمی