کمیته برگزار کننده کمیته علمی موضوع سمپوزیوم تاریخ های مهم
 

 

Prof. Dr. Mehmet İPÇİOĞLU

 

GSM : +90(505)6833346

 

 

 

mehmetipcioglu@gmail.com

snmsempozyum@gmail.com