Düzenleme Kurulu Bilim Kurulu Sempozyum Konuları Önemli Tarihler
 

 

Risale Akademi , Konya’da Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akademik Araştırmalar Vakfı işbirliği ile 24-26 Mayıs 2013 tarihlerinde “Said Nursi ve Mevlana Sempozyumu” düzenlenecektir.  Sempozyumda Mevlâna ve Said Nursi’nin İslam düşünce tarihindeki yerleri, etkileri ve eserleri üzerine yapılan bilimsel çalışmalardan hareketle günümüze hitap eden özelliklerinin akademik bir zeminde müzakeresi amaçlanmaktadır.

Bu iki şahsiyet Kur’an ağacının farklı zamanlarda gelmiş iki meyvesidir.

Mevlana Hazretlerinden 670 yıl sonra doğmuş olan Said Nursi, kendisinden önceki seleflerini üstadı olarak kabul eder.

Mevlana Hazretlerini farklı zamanlarda ziyaret etmiş ve son olarak vefatından bir gün önce adeta veda ziyaretinde bulunmuştur.

Said Nursi; “Mevlânâ benim zamanımda gelse idi Risâle-i Nur’u; ben onun zamanında gelseydim Mesnevî’yi yazardım” diyerek Mesnevi’nin ve Risale- i Nur’un farklı çağlarda ortak aklı temsil ettiklerini ifade etmiştir.

Hem Said Nursi hem de Mevlana içinde bulundukları çağın/çağların duygu ve düşüncelerine hitap etmişlerdir.

Mevlana Hazretleri,  eserlerinde çağının anlayışına hitap eden fikirleriyle günümüze kadar etkisini devam ettirecek irşatta bulunmuştur.

Mesnevi; çağını aşan bir eser olmakla birlikte özellikle Moğol istilası ile herc ü merc olmuş olan İslam dünyasındaki başıboşluğa bir çare bir reçete hükmündedir.

Said Nursi Hazretleri de Mevlana Hazretleri gibi İslam Dünyasının yine istilaya uğradığı bir dönemde gelmiş, yeni çağın şartlarına hitap etmiştir.

Bu Yeni dönem materyalizmin bilimi kullanarak hükmettiği bir çağdı. Bu süreç hala devam etmektedir.

Her iki mütefekkir eserlerinde Kur’an-ı Kerimin dayandığı dört temel unsur olan Tevhid, Nübüvvet, Haşir, adalet ve ibadet konularına vurgu yapmışlardır. Zalimlere ve zulme karşı, kardeşlik, hak ve adalet, dayanışma, kaynaşma, işbirliği ile Dünyada beşerin her iki saadetini temin etmeye çalışmışlardır.  Ortak noktaların belirlendiği; nefretin ve düşmanlığın yerine barışın, sevginin hâkim olduğu Kur’ani bir yaşama tarzına rehberlik etmişlerdir.

Dünyada etkisi her geçen gün artan Mevlana ve Bediüzzaman Hazretleri’nin düşünceleri ve eserleri Dünyanın hemen her yerinde düzenlenen sempozyumlar, kongreler, çalıştaylara konu olmaktadır. Bu şekilde beşeri düşünce sistemlerinin cevap veremediği konularda, insanlığın uyanık vicdanı, yeni arayışlarla İslam âlimlerinin düşüncelerine yönelmektedir. Bu noktada Mevlana ve Said Nursi Hazretleri’nin manevi mirası ve düşünce sistemleri insanlığın bu yeni arayışına cevap vermektedir. 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Risale Akademi, Akademik Araştırmalar Vakfı olarak farklı üsluplarla, farklı ifadelerle aynı hakikatlere işaret eden zatların Kur’an nurunu insanlığa izah ve hareket tarzlarını bilimsel olarak akademik bir zeminde ortaya koymak istiyoruz.

Bu iki mümtaz mütefekkirin manevi şahsiyetlerine hürmeten, istifade edeceğimiz noktaları aşk ve şefkat okyanusunda insanlığın huzuru için dünyaya takdim etmek duasıyla düzenleyeceğimiz sempozyuma katkılarınızı bekleriz.