کمیته برگزار کننده کمیته علمی موضوع سمپوزیوم تاریخ های مهم
 
 
رهنمودهای ارسال خلاصه مقالات

هدف از اعلامیه خلاصه، اهمیت، روش باید محدودیت های روشن.خلاصه باید حداکثر 250 کلمه باشد. واژه های کلیدی باید در حداکثر 5 کلمه باشد. خلاصه مقالات باید به زبان انگلیسی و ترکی را مشاهده کنید.

انتزاعی، کاغذ A4، چپ، بالا، راست و پایین، 2.5 حاشیه سانتی متر، 12 نقطه، فونت Times New روم و خط فاصله باید نوشته شده است با استفاده از.چکیده عنوان، نویسنده (ها)، عنوان ()، نام و نام خانوادگی (ها)، نهادهای مرتبط باید در آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن گنجانده شده است.