کمیته برگزار کننده کمیته علمی موضوع سمپوزیوم تاریخ های مهم
 

بنیاد رساله ی آکدمی، مطالعات علمی در باره بر حل مسایل و مشکلات اساسی بشریت انجام می دهد، علوه بر این آموزش های علمی ارائه می دهد و به عنوان فعالیت های علمی کارگاه ها، پانل ها، کنفرانس ها و همایش ها برگزار می کند.

در این زمینه، بنیاد رساله ی آکدمی با همکاری شهرداری کلان شهر قونیه و کانون پژوهش های آکدمیک به عنوان «همایش بین الملی سعید نورسی و مولوی رومی» در تاریخ 24- 26 مای 2013 (3 – 5 خرداد ماه 1392) در قونیه – ترکیه برگزار خواهد کرد. این همایش به منظور بررسی حوصویت های سعید نورسی و مولانای رومی که تا به امروز انعکاس می یابد  از لحاظ تأثیر و جایگاه مولوی و سعید نورسی در تاریخ اندیشه اسلامی و تحقیقاتی علمی در مورد آثارشان در پورتال علمی برگزار می شود.

این دو شخصیت، دو میوه ی قرآنی است که در زمان های متفاوت رشد کرده است.

سعید نورسی که بعد از 670 سال از مولوی رومی به دنیا آمده است، پیشینیان خود را به عنوان استاد خودشان قبول می کند.

مقبره مولوی رومی را در در زمان های متفاوت زیارت کرده است و آخرین بار یک روز قبل از فوت خودش مثل زیارت وداع مقبره مولانا جلال الدین رومی را زیارت کرده است.

سعید نورسی، «اگر مولانا در قرن من آمده بود کتاب رساله نور را می نوشت؛ من در عصر وی آمده بودم کتاب مثوی را می نوشتم.» گفته است و به این اشاره کرده است که کتاب های مثنوی و رساله نور در قرون متفاوت عقل مشترک را نشان می دهد.

هم سعید نورسی هم مولوی رومی به احساسات و اندیشه های زمانه خودشان پیام داده اند.

مولوی رومی با افکاری که مطابق با گرایش های زمانه خود در آثارش وجود دارد ارشاد کرده است که تا امروز تأسیر گذارده است.

اگر چه مثنوی یک اثر هنری در طول قرن ها است، اما برای بیهودگی در جهان اسلامی که بویژه تحت تأثیر تهاجم مغول هرج و مرج شده است در حکم چاره ای و نسخه شفایی است.

سعید نورسی نیز مثل مولوی در دوره ای که جهان اسلامی دچارحمله شده است به دنیا آمده است و به شرایط عصر جدید توجه داشته است.

این عصر جدید، دوره است که افکار ماده گرایی از دانش استفاده کره تأثیر کرده است. هنوز هم این روند ادامه دارد.

هر دو متفکر به چهار عنصر اصلی «توحید، نبوت، حاشر و عدالت و عبادت» در آثار خودشان اعتقاد قوی دارد که اساس قرآن مجید از آن ها به وجود می آید. در چارچوب برادری، عدالت و انصاف، همبستگی، انسجام، همکاری در مقابل ظلم و ستمگران سعی کردند که هر دو سعادت بشر در جهان اطمینان حاصل شود. آنها نقاط مشترک را اساس کارشان قرار داده اند، صلح و دوستی را به جای نفرت و خصومت موثر دانسته اند و به سبک زندگی قرآنی راهنمایی کرده اند.

در عرصه اندیشه ها و آثار مولوی رومی و سعید نورسی که نفوذش در جهان باگذشت هر روز افزایش کسب می نماید، فعالیت های علمی، کارگاه ها، کنفرانس ها و همایش ها در همه جاهای جهان برگزار می شود. که در مسائلی که سیستم های اندیشه بشری نمی تواند پاسخ بدهد، وجدان بیدار بشریت با خواستکارهای جدید به اندیشه های دانشمندان اسلامی راه می یابد. میراث معنوی و سیستم های اندیشه مولوی رومی و سعید نورسی به همین خواستکارهای جدید بشریت پاسخ می دهد.

ما به عنوان شهرداری کلان شهر قونیه، بنیاد رساله ی آکدمی و کانون پژوهش های آکدمیک می خواهیم که نور قرآنی دانشمندانی را که با سبک های متفاوت و بیانات مختلف به همان حقايق دست پيدا می كند برای بشریت توضیح دهیم و سبک های رفتارشان را به راه علمی در زمینه آکدمیکی مطرح کنیم.

آرزوی نقاطی را که از آن ها استفاده خواهیم کرد برای صلح ذهن بشریت در اقیانوسی از عشق و محبت ارائه به جهان داریم. بدین وسیله، سهم و حضور پرشور شما را در همایشی که برای ادای احترام به شخصیت معنوی این دو متفکر برجسته برگزار می شود، قدردانی می کنیم